Oficjalny sklep platformy szkoleniedlaqa.pl | Adam Gola

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO SZKOLENIEDLAQA.PL

 
1. INFORMACJE OGÓLNE, DEFINICJE
 
2. KORZYSTANIE ZE SKLEPU, SKŁADANIE I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ
przejść do kasy - wpisz kod rabatowy (jeśli posiadasz) w wyznaczonym miejscu i kliknij 'użyj'. Następnie wybierz sposób płatności i sposób dostawy. W przypadku produktów elektronicznych w celu otrzymania zamówienia należy podać: adres e-mail, imię oraz nazwisko. W przypadku zakupu produktów fizycznych należy podać: adres e-mail, imię, nazwisko, numer telefonu, adres dostawy oraz opcjonalnie w przypadku zakupu na firmę jej nazwę, a w przypadku wyboru wysyłki paczkomatem - jego numer.
W obu przypadkach w celu dokończenia zakupów należy  zaznaczyć obowiązkowe checkboxy, w sytuacji wyboru faktury - podać wszystkie wymagane dane do jej wystawienia, a następnie należy kliknąć 'zamawiam i płacę'. Na ekranie pojawią się informacje dotyczące zamówienia i nastąpi możliwość jego opłacenia. Natomiast na podany w zamówieniu adres e-mail, zostaną dodatkowo wysłane szczegóły zamówienia oraz informacja o jego opłaceniu. W przypadku zakupu produktów elektronicznych pobranie ich będzie możliwe  z linku otrzymanego w mailu 5 razy przez 1 rok licząc od daty zakupu, natomiast przy zakupie produktów fizycznych klient otrzyma w ciągu 3 dni roboczych maila z informacją o wysyłce zamówienia.
 
Aby zakupić szkolenie lub kurs należy wejść na stronę www.szkoleniedlaqa.pl i wybrać interesujący produkt. Następnie należy kliknąć 'kliknij tu, aby przejść do koszyka i zamówić materiał'. Pojawi się formularz zamówienia, w którym należy podać następujące dane: imię, nazwisko, adres e-mail oraz opcjonalnie numer telefonu. Poniżej należy podać wymagane dane do wystawienia rachunku/faktury. W przypadku posiadania kodu rabatowego należy wpisać go w wyznaczonym miejscu i kliknąć 'aktywuj'. Aby móc zrealizować zamówienie należy zaznaczyć obowiązkowe checkboxy i kliknąć 'kupuję'. Następnie klient zostanie przekierowany do płatności za zamówienie, gdzie należy wybrać preferowaną formę z dostępnych. Po opłaceniu zamówienia, klient dostanie na podanego maila dane dostępu do platformy, na której znajdują się jego zakupy.
 
Klient ma możliwość darmowego otrzymania konkretnego materiału w zamian za zapis do newslettera.
Pobierając za darmo e-booka zapisujesz się na nieodpłatny newsletter z wartościowymi tematami branżowymi, wsparciem, pomocą i ciekawymi artykułami, z którego zawsze możesz zrezygnować. Ale czy warto? :)
Jeśli nie chcesz zapisywać się do newslettera, możesz kupić e-booka w regularnej cenie, pisząc do mnie na adres  kontakt@adamgola.pl
 
3. CENY, PŁATNOŚCI I DOSTAWA
 
4. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
 
5. REKLAMACJE
 
6. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW
Postanowienia niniejszego paragrafu dotyczą Klientów Sklepu będących Przedsiębiorcami.
W przypadku sprzedaży Produktu w obrocie między przedsiębiorcami na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego strony wyłączają odpowiedzialność Sklepu z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne.
W wypadku Klientów nie będących Konsumentami Sprzedawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi drogą elektroniczną polegającej na utrzymaniu konta Klienta ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Klientowi stosownego oświadczenia, również drogą elektroniczną na podany przez niego do rejestracji Konta adres e-mail. Nie rodzi to żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.
Sprzedawca ma prawo do odstąpienia od umowy zawartej z Klientem niebędącym Konsumentem bez podania przyczyny, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia, poprzez przesłanie Klientowi stosownego oświadczenia, również drogą elektroniczną na podany przez niego do rejestracji Konta adres e-mail. Nie rodzi to żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.
W stosunku do Klientów będących Przedsiębiorcami, Sprzedawca ma prawo samodzielnie wskazać i ograniczyć dostępne metody płatności oraz wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części, niezależnie od wybranego przez Przedsiębiorcę sposobu płatności albo zawarcia umowy sprzedaży.
Całkowita odpowiedzialność Sprzedawcy w stosunku do Przedsiębiorcy (Klienta) z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy sprzedaży, jest ograniczona do wysokości zapłaconej ceny Produktu i złożonego Zamówienia, w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Przedsiębiorcy.
Rozstrzyganie ewentualnych sporów pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
 
 
7. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW NA PRAWACH KONSUMENTA
Przedsiębiorcą na prawach konsumenta jest taki przedsiębiorca, który dokonuje zakupów w Sklepie, które są związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą, ale nie posiadają dla niego charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez niego działalności gospodarczej na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, zgodnie z art. 38a ustawy o prawach konsumenta.
Przedsiębiorcę, o którym mowa w ustępie pierwszym niniejszego paragrafu, będą dotyczyć postanowienia niniejszego regulaminu, które dotyczą Konsumenta tj. m.in.:
- usług świadczonych drogą elektroniczną,
- odstąpienia od umowy przez Konsumenta,
- reklamacji i rękojmi,
w zakresie ograniczonym art. 38 a ustawy o prawach konsumenta oraz art. 3855, art. 5564, art. 5565 i art. 5765 ustawy Kodeks cywilny. W pozostałym zakresie stosuje się postanowienia Regulaminu dotyczące Przedsiębiorców.
Przedsiębiorca na prawach konsumenta, akceptując niniejszy regulamin podczas procesu zakupowego, a następnie korzystając ze swoich uprawnień wymienionych w niniejszych paragrafie, powinien uzupełnić stosowny formularz reklamacji lub odstąpienia od umowy, a w szczególności dane potwierdzające okoliczności potwierdzające jego status zgodny z art. 38a ustawy o prawach konsumenta lub przekazać te informacje w inny sposób.
Przedsiębiorca, o którym mowa w ustępie powyższym oświadcza w formularzu przesłanym do Sprzedawcy lub w inny sposób, że zakupiony Produkt/y, a tym samym zawarta umowa sprzedaży są bezpośrednio związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą, ale nie posiadają one dla niego charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, co czyni na dowód tego, że spełnia warunki, aby za takiego przedsiębiorcę można było go uznać. Formularze stanowią załączniki do niniejszego Regulaminu.
 
 
8. WYMAGANIA TECHNICZNE I FUNKCJONALNOŚĆ
 
8. DANE OSOBOWE I PLIKI COOKIES
 
9. PRAWA AUTORSKIE
 
10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 
ZAŁĄCZNIK nr 1 – WZÓR FORMULARZA REKLAMACYJNEGO W PRZYPADKU KONSUMENTA
 
Miejscowość, data: …………………………….
 
Imię i nazwisko/firma: …………………………….
Adres zamieszkania: ……………………………….
E-mail: …………………………….
Numer telefonu: …………………………….
Numer zamówienia: …………………………….
Data odbioru zamówienia: …………………………….
 
[dane Sprzedawcy: nazwa, adres]
__________________________________
__________________________________
 
Reklamacja Produktu
 
Niniejszym zawiadamiam, iż zakupiony przeze mnie w dniu………………………………………………. Produkt  ……………………………………………………… ………………………………………………………[informacja o produkcie] jest wadliwy.
Wada polega na …………………………………………………………………………………..[opis wady].
Wada została stwierdzona w dniu…………………………………………………..
 
Z uwagi na powyższe, żądam:
wymiany towaru na nowy (art. 561 § 1 kc)
nieodpłatnej naprawy towaru (art. 561 § 1 kc)
obniżenia ceny towaru o kwotę ………………….. zł, słownie: …………………………………………… zł (art. 560 § 1 kc),
odstępuję od umowy (art. 560 § 1kc).
Numer rachunku bankowego do zwrotu środków: …………………………………………………………………………………………………………………………
Posiadacz rachunku bankowego: ………………………………..………………………………….
 
Data: ____________________        Podpis Konsumenta: __________________
 
 
 
ZAŁĄCZNIK nr 2 – WZÓR FORMULARZA REKLAMACYJNEGO W PRZYPADKU PRZEDSIĘBIORCY NA PRAWACH KONSUMENTA
 
Miejscowość, data: ……………………………
 
Imię i nazwisko/firma: …………………………….
Adres firmy:  ……………………………….
NIP: ……………………………
E-mail: …………………………….
Numer telefonu: …………………………….
Numer zamówienia: …………………………….
Data odbioru zamówienia: …………………………….
 
[dane Sprzedawcy: nazwa, adres]
__________________________________
__________________________________
 
Reklamacja Produktu zakupionego przez przedsiębiorcę na prawach konsumenta
 
Niniejszym zawiadamiam, iż zakupiony przeze mnie w dniu………………………………………………. Produkt ……………………………………………………… ………………………………………………………[informacja o produkcie] jest wadliwy.
Wada polega na …………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………..[opis wady].
Wada została stwierdzona w dniu…………………………………………………..
 
Z uwagi na powyższe, żądam:
wymiany towaru na nowy (art. 561 § 1 kc)
nieodpłatnej naprawy towaru (art. 561 § 1 kc)
obniżenia ceny towaru o kwotę ………………….. zł, słownie: …………………………………………… zł (art. 560 § 1 kc),
odstępuję od umowy (art. 560 § 1kc).
Numer rachunku bankowego do zwrotu środków: ………………………………………………………………………………
Posiadacz rachunku bankowego: ………………………………..………………………………….
Jednocześnie, oświadczam, że zakupiony Produkt/y, a tym samym zawarta umowa sprzedaży są bezpośrednio związane z prowadzoną przeze mnie działalnością gospodarczą, ale nie posiadają one dla mnie charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przeze mnie działalności gospodarczej na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, zgodnie z art. 38a ustawy o prawach konsumenta.
Na dowód tego wymieniam poniżej PKD dla mojej działalności gospodarczej znajdujące się w CEIDG:
PKD NR …………………………… Opis: ……………………………………………………………………
PKD NR …………………………… Opis: ……………………………………………………………………
PKD NR …………………………… Opis: ……………………………………………………………………
PKD NR …………………………… Opis: ……………………………………………………………………
PKD NR …………………………… Opis: ……………………………………………………………………
 
Data: ____________________        Podpis: __________________
 
 
 
ZAŁĄCZNIK nr 3 – WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY W PRZYPADKU KONSUMENTA
 
Miejscowość, data: …………………………….
 
Imię i nazwisko/firma: …………………………….
Adres zamieszkania: ……………………………….
E-mail: …………………………….
Numer telefonu: …………………………….
Numer zamówienia: …………………………….
Data odbioru zamówienia: …………………………….
 
[dane Sprzedawcy: nazwa, adres]
__________________________________
__________________________________
 
Oświadczenie
o odstąpieniu od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa
 
Niniejszym oświadczam, że odstępuję od umowy ……………………………………………. nr …………………………………….. zawartej dnia ………………………………………… dotyczącej następujących rzeczy …………………………………………………………………
Proszę o zwrot kwoty ……………… zł (słownie ………………………………………………………złotych) poprzez:
przekaz pocztowy na adres ………………………………………………………………..…. [wypełnić jeśli dotyczy]
na rachunek bankowy o numerze: ………………………………………………………………………………………… [wypełnić jeśli dotyczy],
Data: _____________________                  Podpis Konsumenta: _____________
 
 
 
ZAŁĄCZNIK nr 4 – WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY W PRZYPADKU PRZEDSIĘBIORCY NA PRAWACH KONSUMENTA
 
Miejscowość, data: …………………………….
 
 Imię i nazwisko/firma: …………………………….
Adres firmy:  ……………………………….
NIP: ……………………………
E-mail: …………………………….
Numer telefonu: …………………………….
Numer zamówienia: …………………………….
Data odbioru zamówienia: …………………………….
 
[dane Sprzedawcy: nazwa, adres]
__________________________________
__________________________________
 
 Oświadczenie
o odstąpieniu od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa w przypadku przedsiębiorcy na prawach konsumenta
 
Niniejszym oświadczam, że odstępuję od umowy ……………………………………………. nr …………………………………….. zawartej dnia ………………………………………… dotyczącej następujących rzeczy : ……………………………………………………………………………………
Proszę o zwrot kwoty ……………… zł (słownie ………………………………………………………złotych) poprzez:
przekaz pocztowy na adres ………………………………………………………………..…. [wypełnić jeśli dotyczy]
na rachunek bankowy o numerze: ………………………………………………………………………………………… [wypełnić jeśli dotyczy],
Jednocześnie, oświadczam, że zakupiony Produkt/y, a tym samym zawarta umowa sprzedaży są bezpośrednio związane z prowadzoną przeze mnie działalnością gospodarczą, ale nie posiadają one dla mnie charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przeze mnie działalności gospodarczej na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, zgodnie z art. 38a ustawy o prawach konsumenta.
Na dowód tego wymieniam poniżej PKD dla mojej działalności gospodarczej znajdujące się w CEIDG:
PKD NR …………………………… Opis: ……………………………………………………………………
PKD NR …………………………… Opis: ……………………………………………………………………
PKD NR …………………………… Opis: ……………………………………………………………………
PKD NR …………………………… Opis: ……………………………………………………………………
PKD NR …………………………… Opis: ……………………………………………………………………
 
Data: _____________________                  Podpis: __________